Natàl 1946 aȓ Caplèt

Natàl 1946 aȓ Caplèt

Stòȓia d’ën bonòm: mi e j’eȓa na masnà, parloma ’d subit dòp ȓa guèra, më smija 1946.

Anloȓa ej favo fin-e. A Natàl me mama, a ȓ’ha bitame sota aȓ chissin 3 mandaȓin e ’n pugn ëd bischeucc, castàge bojije doe vòte.


A San Stevo, a cà mia, ȓ’oma fa na vijà.
J’eȓo na partija, tucc antorna a ȓa stiva ’d quatȓ piàsse.


Pinton ën sȓa taula, ’n sȓa stiva fàvo rostì ’ȓ castàgne chije a ȓa Langa, cola ’d Fenoglio.


Is pàrla dëȓ pu e dëȓ meno, ij dëscors bativo tant an sëȓ dëstorne (maleuȓ) e dësgȓassie balorde: dispers ën guara, nàde cròje, maȓatia dër bestie, gȓan, meȓia, pòche uve, pȓà, bòsch, fèje e tome, cȓàva pëȓ o làcc da colassion!


Ancossè ch’i j’eȓa Gepo ch’o contàva cheich bàle!


A coi tamp là ij tratoȓ sàvo nen còsa ch’i fijsso, ’n campàgna e s’arangiàvo, ȓ’avo pòch ëd tut peȓò tut sëȓviva, is tiȓava anans con es pòch.


A na certa miȓa cheicadun o tiȓa fòȓa o dëscors di bambin ëd Natàl.


Lì j’eȓa mi sol, ȓ’heu dovu tiȓé fòra ij mandaȓin, 3 mandaȓin, chiàl-sì o j’eȓa ’ȓ pì fuȓb dȓa nià!


Om fa: fanie aȓmeno tasté!

Mi, bonòm ȓ’heu tacà a dësfisché, na fisca a testa, a ȓa fin do giȓ pëȓ mi j’è vansàje gnente.


Son giȓàme vers ȓa miȓàgna, son bitàme a pianze! O j’eȓa tut lo che ȓ’àva, trèj mandaȓin e nen na smoȓa!…


Zà anloȓa e j’eȓa ‘n bonòm! Lo che ȓ’heu contà o ȓ’è pròpi capitàme a mi: Son ancoȓa sì!… bon Natàl a tucc!…

PRIMO CULASSO